Regulamin VI Biegu Wilczków

wersja pdf.

VI Bieg Wilczków

REGULAMIN Biegu dzieci

 1. Cele
 • Upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy ruchu
 • Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród najmłodszych mieszkańców regionu
 1. Organizatorzy GREEN SPORT Łukasz KUBIAK, ul. Juranda 8, 62-30 Luboń, NIP: 7772303980, Regon: 363954511
 1. Termin, miejsce, dystans
 • Impreza odbędzie się 28 lipca 2018 na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego
 • Biegi dla dzieci będą przebiegać po ścieżkach i duktach leśnych, na terenie WPNu , w pobliżu parkingu, mieszczącego się obok siedziby Dyrekcji Parku, 62-050 Mosina, Jeziory.

Start planowany jest od godz. 12:00

 • Dystans dla Biegów dzieci został uzależniony od wieku uczestnika i podzielony na następujące kategorie:

W1 – ur. do 2014r. (do 4 lat) – dystans około 150m

(możliwy bieg wraz z rodzicami)

W2 – ur. 2013 – 2011 (5-7 lat) – dystans 300m

W3 – ur. 2010 – 2008 (8-10 lat) – dystans 600m

(w kat. W2; W3 nie ma możliwości biegu z rodzicem lub opiekunem)

 1. Warunki zgłoszenia i zasady uczestnictwa
 • Opłata startowa wynosi: 5 zł
 • Zgłoszenia w formie elektronicznej https://www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl/pl/bieg-wilczkow2018
 • Zgłoszenia elektroniczne i płatność przyjmowane będę od 01 czerwca 2018 od godziny 12:00 do 22 lipca 2018 do godziny 12:00 lub do wyczerpania limitu
 • Każde zgłoszenie elektroniczne musi zostać potwierdzone w dniu startu najpóźniej do godz. 11:00, po tej godzinie pakiety zostaną rozdystrybuowane
 • W dniu biegu zgłoszenia elektroniczne, muszą być osobiście potwierdzone przez rodzica lub opiekuna prawnego
 • Przed odbiorem pakietu startowego rodzic lub opiekun prawny podpisuje: „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych” i tym samym wyraża zgodę na udział w Biegu. Bez przekazania oświadczenia, uczestnictwo w biegu nie będzie możliwe. Wypełnienie oświadczenia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu
 • W biegach mogą brać udział dzieci niezależnie od miejsca zamieszkania
 • Wprowadza się limit 100 uczestników przy rozbiciu na poszczególne kategorie

W-1 – limit 30 zawodników

W-2 – limit 30 zawodników

W-3 – limit 40 zawodników
Po przekroczeniu limitu ilościowego, Organizator zastrzega sobie prawo nie przyjmowania kolejnych zgłoszeń

 1. Nagrody
 • Każdy z uczestników biegu otrzyma pamiątkowy medal
 • Zwycięzcom kategoriach W-2 i W-3, na zakończenie całego cyklu tj. około godz. 13: 00, zostaną wręczone nagrody w postaci dyplomów. W kategorii W-1 nie wyróżnia się zwycięzców.
 1. Ochrona danych osobowych:
 • Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922.) informujemy, iż Administratorem danych osobowych uczestników Biegu Wilczków jest Maratończyk Pomiar Czasu, ul. Krzysztofa Żegockiego 15, 61-693 Poznań, REGON 365333428, NIP 8371761157;
 • Dane osobowe uczestników Biegu Wilczków przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia biegu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz innych czynności związanych z prowadzoną działalnością i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 • Rodzice / opiekunowie posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwia udział w Biegu Wilczków. Informujemy, że wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana.
 • Dane osobowe uczestników Biegu Wilczków będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922.).
 • Przetwarzanie danych uczestników, w związku z udziałem w Biegu Wilczków, obejmuje także publikację imienia i nazwiska, roku urodzenia, uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.
 • Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, (Dz. U. 2016 poz. 922.). Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim
 1. Uwagi końcowe
 • Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenie ewentualnych zmian w Regulaminie. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć, filmów, wypowiedzi uczestników do celów marketingowych
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora

Dyrektor Biegu

Łukasz Kubiak

tel. 793-299-154

Paulina Nowacka

z-ca Dyrektora Biegu

Koordynator Programu Biegów i Konkursów dla dzieci

pogonzawilkiem@gmail.com

tel. 609-312-212