Regulamin Biegu Głównego

Regulamin_VI PzW_2018

VI Pogoń za Wilkiem Regulamin Biegu 

 

 1. Cel Imprezy
 • Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy aktywności ruchowej
 • Promocja terenów Wielkopolskiego Parku Narodowego, jako miejsca do czynnego wypoczynku i edukacji dla całej rodziny
 • Propagowanie zdrowego stylu życia

 

 1. Organizator

GREEN SPORT Łukasz KUBIAK, ul. Juranda 8, 62-30 Luboń,

NIP: 7772303980, Regon: 363954511

 

 1. Współpraca
 • Wielkopolski Park Narodowy
 • Urząd Miasta Komorniki
 • Urząd Miasta Mosina
 • GOSiR Komorniki
 • OSiR Mosina       

 

 1. Termin i miejsce
 • Zawody odbędą się 28 lipca (sobota) 2018 r.
 • Start o godz. 10:00 – I fala, 10:05 – II fala, 10:10 – III fala, 10:15 – IV fala
 • START i META zlokalizowane w pobliżu siedziby Stacji Ekologicznej UAM, 62-050 Mosina, Jeziory

 

 1. Dystans i trasa
 • Dystans: około 10 km
 • Limit czasu na ukończenie biegu wynosi: 1 godzinę 30 minut
 • Trasa oznakowana kierunkiem biegu i zabezpieczona przez wolontariuszy i OSP
 • Trasa przebiega leśnymi ścieżkami, po terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego
 • Obowiązuje elektroniczny pomiar czasu za pomocą chipów
 • Przyjmuje się końcowy wynik według czasów brutto

 

 1. Warunki uczestnictwa
 • Organizator wprowadza limit 400 uczestników
 • W zawodach może wziąć udział każdy, kto w dniu imprezy będzie miał ukończone 16 lat
 • Wszyscy pełnoletni zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu biegu i złożyć własnoręczny podpis pod oświadczeniem o udziale w biegu na własną odpowiedzialność
 • Osoby poniżej 18. roku życia muszą posiadać zgodę rodziców i przybyć na zawody z opiekunem
 • Za zawodnika zgłoszonego uważa się osobę, która wypełniła formularz zgłoszeniowy i wniosła opłatę startową. W przypadku osiągnięcia limitu uczestników decydować będzie kolejność wpłat
 • Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów dnia:

 

28 lipca 2018 r. w godzinach od 8:00 do 9:30

na oznaczonym parkingu przy głównej drodze prowadzącej do Dyrekcji WPN

 

Zawodnik podczas weryfikacji musi posiadać ważny dokument ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja), celem kontroli danych osobowych.

 

 • Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane będę od 07 maja 2018 od godziny 12:00 do 20 lipca 2018 do godziny 12:00 lub do wyczerpania limitu

 

 

 1. Opłata startowa
 • Opłata startowa od 07 maja 2018 do 13 lipca 2018 wynosi: 55 zł. Ponadto, każdy zawodnik, zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej kwoty 15 zł, tytułem opłaty za udział w biegu na terenie WPN
 • Opłata startowa od 14 lipca 2018 do 20 lipca 2018 wynosi 75 zł. Ponadto, każdy zawodnik, zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej kwoty 15 zł,  tytułem opłaty za udział w biegu na terenie WPN
 • Opłaty należy uiścić podczas rejestracji za pomocą płatności elektronicznych Przelewy 24
 • W przypadku uzyskania 400 opłaconych osób lista startowa zostaje zamknięta. Decyduje kolejność wpłat zaksięgowanych na koncie
 • Uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi w momencie rezygnacji
 • Do 20 lipca 2018 istnieje możliwość przepisania numeru startowego – osoba na którą pakiet ma zostać przepisany wypełnia formularz zgłoszeniowy na stronie http://pogonzawilkiem.pl/ (BEZ dokonywania płatności). Następnie osoba zrzekająca się pakietu wysyła email na adres: kontakt@maratonczykpomiarczasu.pl z informacją z kogo na kogo pakiet

zostaje przepisany

 

 1. Klasyfikacja i nagrody
 • Klasyfikacja generalna Kobiet i Mężczyzn
 • Klasyfikacje wiekowe – decyduje rok urodzenia

Kobiety:

■      K16 kobiety 16 – 24 lat

■      K25 kobiety 25 – 39 lat

■      K40 kobiety 40 – 54 lat

■      K55 kobiety 55 – 65 lat

■      K65+ kobiety 66 lat i powyżej

                Mężczyźni:

■      M16 mężczyźni 16 – 24 lat

■      M25 mężczyźni 25 – 39 lat

■      M40 mężczyźni 40 – 54 lat

■      M55 mężczyźni 55 – 65 lat

■      M65+ mężczyźni 66 lat i powyżej

 

 • Klasyfikacje generalna i wiekowe miejsca I-III: puchary/statuetki
 • Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn nagrody rzeczowe o wartości:

■       I miejsce – 200 złotych

■       II miejsce – 150 złotych

■       III miejsce – 100 złotych

 • Klasyfikacja wiekowa nagrody rzeczowe o wartości:

■       I miejsce – 150 złotych

■       II miejsce – 100 złotych

■       III miejsce – 50 złotych

 • Nagrody nie dublują się (osoba nagrodzona w kategorii generalnej nie może być nagrodzona w kategorii wiekowej)
 • Dodatkowe puchary/statuetki w klasyfikacji dla mężczyzn i kobiet z najlepszymi czasami w osobnych kategoriach dla mieszkańców gmin:

■      Komorniki

■      Luboń

 • W ramach “Pogoni za Wilkiem” zostaną rozegrane dla gminy Mosina,

Mistrzostwa w biegach przełajowym na dystansie około 10 km

 • Każdy uczestnik, który ukończy bieg, otrzyma pamiątkowy medal

 

 1. Postanowienia końcowe
 • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę (wyjątek stanowią warunki pogodowe zagrażające życiu uczestników)
 • Za pomiar czasu odpowiedzialna jest firma http://maratonczykpomiarczasu.pl/,  która dostarczy chipy zwrotne mocowane na sznurówkach buta, bądź na wysokości kostki. Brak chipa podczas biegu skutkować będzie dyskwalifikacją. Po biegu należy wydany chip zwrócić do stanowiska firmy obsługującej pomiar czasu. Brak zwrotu chipa spowoduje brak ujęcia w komunikacie końcowym oraz dyskwalifikację. Zawodnicy na mecie nie posiadający elektronicznego chipa do pomiaru czasu, nie będą sklasyfikowani.
 • Fale startowe określane są na podstawie podanych czasów podczas rejestracji (I fala – czas do 40 min; II fala – czas od 40 do 50 min; III fala – czas od 50 do 60 min; IV fala – czas powyżej 60 min)
 • Każdy zawodnik w trakcie trwania zawodów zobowiązany jest do poruszania się tylko i wyłącznie po wyznaczonej trasie biegu
 • W przypadku skrócenia trasy przez zawodnika, zostaje on zdyskwalifikowany
 • Uczestnicy biegu oraz osoby towarzyszące są zobowiązane do przestrzegania regulaminu Wielkopolskiego Parku Narodowego
 • Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu biegu
 • Organizator zapewnia miejsce do przebrania, depozyt, toalety, napoje oraz posiłek regeneracyjny po biegu
 • Organizator zapewnia pomoc medyczną w trakcie trwania zawodów
 • Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością, a także uczestnictwem w biegu
 • Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej
 • Organizator NIE ZAPEWNIA natrysków
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez zawodników w innych miejscach niż depozyt
 • Wyniki oraz zdjęcia z biegu zostaną zamieszczone na stronie www.pogonzawilkiem.pl
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć, filmów i wypowiedzi uczestników do celów marketingowych
 • Wpłacana kwota 15 zł tytułem opłaty za udział w biegu na terenie WPN –  wynika z Cennika Usług Turystycznych stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15/2016 Dyrektora Wielkopolskiego Parku Narodowego link: http://www.wielkopolskipn.pl/index.php/park/kategoria/pl/wpn-ORGANIZACJA-IMPREZ-TURYSTYCZNO-REKREACYJNYCH/71
 • Ostateczne prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi biegu
 • Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów do 30 minut po zakończeniu biegu. Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu – decyzje Dyrektora są nieodwołalne

 

 1. Dane kontaktowe
 • Łukasz Kubiak, tel. 793-299-154 – Dyrektor Biegu
 • Paulina Nowacka tel. 609-312-212 – z-ca Dyrektora Biegu; Koordynator Programu Biegów i Konkursów dla dzieci

 

Dyrektor Biegu

Łukasz Kubiak

tel. 793-299-154